Κανονισμός Λειτουργίας

Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας
i. Σε μορφή doc, κάντε κλικ εδώ
ii. Σε μορφή pdf, κάντε κλικ εδώ.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

των ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας των Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής (καλούμενος εις το εξής ‘’ο Κανονισμός’’) ισχύει κατά το βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία  και είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη του Συλλόγου καθώς και προς τις δημοτικές αρχές και τους καταναλωτές.

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων έχουν μόνον τα μέλη του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής. Γι αυτό το σκοπό το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος θα υποβάλλει γραπτή Αίτηση προς το Δ.Σ., καθώς και εξουσιοδότηση προς τον Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης με τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης των στοιχείων του που αφορούν στην τήρηση του Κανονισμού 2092/91 προς το Δ.Σ. του ΣΥ.Β.Α.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων οφείλουν :

α)   να σέβονται την προσωπικότητα του πολίτη-καταναλωτή και να φέρονται με τρόπο ευπρεπή και ευγενικό. Ακόμη θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας, τα είδη των εισροών και τις μεθόδους επεξεργασίας των προϊόντων τους.

β)   να κατέχουν ομοιόμορφους πάγκους & ομπρέλες και να καλύπτουν τους πάγκους αυτούς με ομοιόμορφο πανί (είδος, χρώμα, διαστάσεις κλπ.) για την καλύτερη εικόνα της Πρότυπης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων.

γ)   να έχουν πάντα μαζί τους ένα (1) αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης καλλιέργειας προς τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης καθώς και το τελευταίο χρονικά εκδοθέν Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το οποίο θα πρέπει να τοποθετούν σε ευδιάκριτο σημείο του πάγκου τους ώστε να μπορεί να το αναγνώσει ο καταναλωτής.

δ)   να διαθέτουν ομοιόμορφο Πίνακα – Τιμοκατάλογο (που μπορεί να είναι ένας απλός μαυροπίνακας), στον οποίο θα αναγράφονται καθαρά τα είδη των προϊόντων και οι αντίστοιχες τιμές ανά Kg προϊόντος ή ανά τεμάχιο προϊόντος.

ε)   να καταλαμβάνουν συγκεκριμένο χώρο (ο οποίος θα έχει οριστεί από το Δ.Σ. μετά από συμφωνία ή κλήρωση) τον οποίο θα πρέπει να διατηρούν καθαρό τόσο κατά τη διάρκεια της Πρότυπης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων όσο και ατά την αποχώρησή τους.

στ) να διαθέτουν Βιολογικά Προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στις υπαίθριες αγορές και υπό συνθήκες που πληρούν τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

ζ) να συμβάλλουν οικονομικά στα έξοδα προβολής των Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.

η) να ενημερώνουν έγκαιρα τα Μέλη του Δ.Σ. για την μη προσέλευσή τους στις Πρότυπες Αγορές για οποιοδήποτε λόγο (ανωτέρας βίας, ξεπουλήματος ή καταστροφής της παραγωγής κλπ.) ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους από άλλους Βιοκαλλιεργητές.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων υποχρεούνται :

α)   να προσέρχονται και να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στην προκαθορισμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας της πρότυπης αγοράς.

β)   να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της πρότυπης αγοράς, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου, χωρίς να την εγκαταλείπουν πριν το τέλος αυτής.

γ)   να αποχωρούν μετά την παρέλευση του ωραρίου λειτουργίας και εφόσον έχουν καθαρίσει το χώρο τους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγω ανωτέρας βίας, ξεπουλήματος όλης της παραγωγής κλπ.) θα μπορεί κάποιος Βιοκαλλιεργητής να εγκαταλείπει το χώρο της Πρότυπης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων, χωρίς όμως να ενοχλεί την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα μπορεί να φέρει το φορτηγό του στο χώρο λειτουργίας της Αγοράς προς φόρτωση του πάγκου και των άλλων πραγμάτων του.

δ) να μην σταθμεύουν τα φορτηγά-αυτοκίνητά τους εντός του χώρου των Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

α) τα Μέλη του Δ.Σ. είναι επιφορτισμένα για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων και θα πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση όλων ανεξαιρέτως των Άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας, του ωραρίου προσέλευσης, λειτουργίας & αποχώρησης των συμμετεχόντων μελών του Συλλόγου καθώς και για την παραλαβή των εντύπων από το κυτίο παραπόνων κάθε Πρότυπης Αγοράς.

β) τα Μέλη του Δ.Σ. μεριμνούν για τη διενέργεια των Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων και φροντίζουν για την εξεύρεση νέων Αγορών. Φροντίζουν για τον καθορισμό των ‘’θέσεων’’ που θα καταλαμβάνει ο κάθε Βιοκαλλιεργητής ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των μελών του Συλλόγου ή μετά από κλήρωση και μεριμνούν για την τήρηση όλων όσων αναφέρονται στο παρών Καταστατικό.

γ) τα Μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν μέριμνα ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ποικιλία προϊόντων σε κάθε Πρότυπη Αγορά Βιολογικών Προϊόντων ενημερώνοντας τα μέλη του Συλλόγου. Σε περίπτωση διεξαγωγής δύο (2) ή και περισσότερων Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων κατά την ίδια μέρα και ώρα σε διαφορετικά σημεία του Ν. Αττικής, το Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ποικιλία προϊόντων σε κάθε μία από τις Πρότυπες Αγορές και να διαχωρίζει κατά το δυνατόν Βιοκαλλιεργητές με ομοειδή προϊόντα.

δ) τα Μέλη του Δ.Σ. ελέγχουν τα Πιστοποιητικά των συμμετεχόντων στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων και βοηθούν έμπρακτα τους αρμόδιους εκπροσώπους όλων των νόμιμων και εντεταλμένων φορέων (Οργανισμοί Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, Δημοτικές Αρχές, Υγειονομικές Υπηρεσίες κλπ.) για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων.

ε) τα Μέλη του Δ.Σ. καθορίζουν εποχιακά τις ανώτερες και κατώτερες τιμές των Βιολογικών Προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τους το κόστος παραγωγής αυτών με σκοπό την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων Βιοκαλλιεργητών και την αποφυγή αισχροκέρδειας έναντι των καταναλωτών.

στ) τα Μέλη του Δ.Σ. καθορίζουν το εύρος των τιμών μεταξύ ομοειδών προϊόντων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι (20) %.

ζ) το του Δ.Σ. αναθέτει σε ειδικό Γεωπόνο και σε ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου καταναλωτών ΒΙΟ.ΖΩ. τον εσωτερικό έλεγχο των μελών του που αφορά στα προϊόντα, το καλλιεργητικό πρόγραμμα, το πιστοποιητικό, το δελτίο αποστολής και τον τιμοκατάλογο του.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να εκπροσωπείται όσες φορές το επιθυμεί από κάποιον συγγενή του, μόνον όμως Α΄ & Β΄ βαθμού. Εξαιρετικά και για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας θα μπορεί να εκπροσωπείται από κάποιον υπάλληλό του, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον παρών Κανονισμό, λίγες μόνο φορές κάθε χρόνο. Γι αυτό Θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ / ΚΥΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Στο χώρο κάθε Πρότυπης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων και σε ευκρινή θέση θα αναρτάται Πίνακας Ανακοινώσεων του Συλλόγου για τη γνωστοποίηση προς τους καταναλωτές θεμάτων που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Παραπλεύρως θα υπάρχει Κυτίο Παραπόνων με έτοιμα, τυποποιημένα φυλλάδια για την έκφραση των όποιων παρατηρήσεων ή παραπόνων υπάρχουν από τους καταναλωτές.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον παρών Κανονισμό Λειτουργίας είναι οι παρακάτω :

α)   απλή, προφορική παρατήρηση από οποιοδήποτε Μέλος του Δ.Σ. για συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Λειτουργίας.

β)   έγγραφη παρατήρηση – επίπληξη υπογεγραμμένη από τα Μέλη του Δ.Σ. για συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Λειτουργίας.

γ)   προσωρινή ποινή αποκλεισμού συμμετοχής στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου.

δ)   μόνιμη ποινή αποκλεισμού συμμετοχής στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και Διαγραφή από το Σύλλογο σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Για τις κυρώσεις γ) & δ) θα πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως οι Δημοτικές Αρχές, οι αρμόδιοι Φορείς Ελέγχου και οι συνδιοργανωτές των Πρότυπων Αγορών Βιολογικών Προϊόντων.

No comments.