Διοικητικά Όργανα

Τα Διοικητικά όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση ,το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Υπεύθυνοι Αγορών.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου δια του οποίου εκδηλούται η θέληση των μελών του.

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη.

Η Γ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο (τακτική Γ.Σ.), εκτάκτως δε οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από το 1/4 των μελών του Συλλόγου. Η αίτηση των μελών περί συγκλίσεως πρέπει να είναι έγγραφη, απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης μελών. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.

Η Γ.Σ. συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασής της με πρόσκληση του Δ.Σ. η οποία αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης και αποστέλλεται στην ίδια προθεσμία σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, αποφασίζει δε εγκύρως με πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο με ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών.

Εξαιρετικά προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, ενώ προκειμένου περί μεταβολής του σκοπού του Συλλόγου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών αυτού.

Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο. Εκδίδει κανονισμό λειτουργίας, τροποποιεί το Καταστατικό, ορίζει επιτροπές για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και ορίζει τα μέλη των επιτροπών τα οποία μπορεί και να μην είναι μέλη του Συλλόγου, αλλά λόγω ειδικών γνώσεων και επιστημονικής κατάρτισης είναι ικανά για να προωθήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου. Εγκρίνει τις συνεργασίες του Συλλόγου. Αποφασίζει τη διαγραφή των μελών του Συλλόγου. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αποφασίζει τη διάλυση του Συλλόγου.

Η τακτική Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει την έγκριση του απολογισμού δράσης του Δ.Σ., των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή πλειοψηφία, με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν σε αρχαιρεσίες, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα οι οποίες λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, καταχωρούνται δε στο ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από 7 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με διετή θητεία σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από αυτό υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Τα ονόματα των υποψηφίων γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε σε ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνοντας στην πλευρά του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτίμησής τους, επτά (7) συνολικά. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά εξ αυτών αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται μεταξύ των ισοψηφισάντων.

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) απλά μέλη.
Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα γίνεται με απόφαση των μελών του η οποία λαμβάνεται σε συνεδρίασή τους άμεσα μετά την εκλογή τους από τη Γ.Σ. Κατά την ίδια συνεδρίαση λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την εκπροσώπηση του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου κατά τρόπο σύμφωνο με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά για κάθε θέμα του Συλλόγου που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Είναι δυνατή κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. η ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Δ.Σ., ορισμένων εξουσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα αυτού.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται τα 2/3 των μελών του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη.
Σε περίπτωση παραίτησης των μελών του Δ.Σ., τα παραιτηθέντα μέλη αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά με τη σειρά προτεραιότητας.

Ο/Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των τρίτων, ενώπιον κρατικών, δημόσιων ή δημοτικών αρχών, καθώς ενώπιον δικαστηρίων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., προεδρεύει της Γ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του αντικαθίσταται από τον/την Αντιπρόεδρο. Το Σύλλογο μπορεί να εκπροσωπήσει και οποιοδήποτε μέλος του ειδικά εξουσιοδοτημένο από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

Ο/Η Γραμματέας είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ., την ενημέρωση και φύλαξη των βιβλίων του Συλλόγου εκτός των λογιστικών, τη φύλαξη της σφραγίδας του Συλλόγου και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Ο/Η Ταμίας είναι υπεύθυνος/η για τα οικονομικά του Συλλόγου και τις σχέσεις του με τις Τράπεζες, την ενημέρωση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου, διενεργεί δε κάθε οικονομική δραστηριότητα με την έγκριση του Δ.Σ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 

Ο θεσμός του υπευθύνου αγοράς αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων στην καθημερινή λειτουργία των αγορών με στόχο την βέλτιστη λειτουργία τους. Οι υπεύθυνοι αγοράς μαζί με το ΔΣ φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία κάθε αγοράς σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΒΑΑ και το Προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών- Απαιτήσεις Λειτουργίας».

Η θέση του υπευθύνου μιας αγοράς είναι ανακλητή όποτε κριθεί σκόπιμο από το ΔΣ ή όποτε κι ο ίδιος ο παραγωγός το θελήσει. Σε αυτή την περίπτωση αντικαθίσταται από άλλον συνάδελφο. Στόχος είναι να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι συνάδελφοι μπορούν και θέλουν στη διαχείριση και στην καθημερινή λειτουργία των αγορών μας.

Ο υπεύθυνος της κάθε αγοράς μαζί με τα μέλη του ΔΣ του ΣΥΒΑΑ αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάθε αγορά για συναδέλφους, καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενο. Για τον λόγο αυτό θα φέρει στον πάγκο του ειδικό ταμπελάκι, ώστε να είναι αναγνωρίσιμος από συναδέλφους και καταναλωτές.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε υπεύθυνος αγοράς έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Πιστοποίηση: Φροντίζει ώστε να είναι αναρτημένα σε κάθε πάγκο τα Πιστοποιητικά Προϊόντων. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό κάποιου παραγωγού δεν είναι αναρτημένο ενημερώνει τον εσωτερικό έλεγχο.

2. Τιμές: Φροντίζει ώστε να αναγράφονται οι τιμές των προϊόντων σε κάθε πάγκο (σε ταμπελάκια ανά προϊόν ή σε κατάλογο προϊόντων).

3. Ωράριο Λειτουργίας: φροντίζει για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας.

4. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των χορηγικών προγραμμάτων “Αγάπη με το Κιλό” της αγοράς ευθύνης του.

5. Καθαριότητα: φροντίζει ώστε οι συνάδελφοι να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Συλλόγου για την καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμάτων στο χώρο της αγοράς, τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και στη λήξη της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά στα οργανικά υπολλείματα ενημερώνει τους συναδέλφους ότι δεν τα πετάμε στους κάδους αλλά τα δίδουμε σε συναδέλφους που τα χρειάζονται για κομπόστ ή ζωοτροφές.

6. Σχεδιάγραμμα Αγοράς: Έχει λίστα με τους συμμετέχοντες στην αγορά ευθύνης του καθώς και το σχεδιάγραμμα της αγοράς, όπου καταγράφεται η θέση του κάθε συμμετέχοντος. Σε συνεργασία πάντοτε με το ΔΣ, φροντίζει για την τήρηση του. Ενημερώνει το ΔΣ για σχετικά προβλήματα και προτείνει λύσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν αποφασίζει ούτε ο υπεύθυνος αλλά ούτε και ο κάθε παραγωγός από μόνος του για αλλαγή θέσεων ή ανταλλαγή θέσεων μεταξύ παραγωγών, για νέες θέσεις, διαγραμμίσεις κλπ. Για αυτά ενημερώνεται και αποφασίζει το ΔΣ και η ΓΣ όποτε είναι απαραίτητο.

7. Οικονομικά: ο υπεύθυνος αγοράς έχει στην κατοχή του το κουτί του ΣΥΒΑΑ και το βιβλίο εισφορών όπου συλλέγεται και υπογράφεται η ημερήσια εισφορά των συναδέλφων. Αποδίδει το ποσό που συγκεντρώνεται στον ταμία ή άλλο μέλος του ΔΣ του ΣΥΒΑΑ.

8. Νέοι Συνάδελφοι: Υποδέχεται τους νέους συναδέλφους στην αγορά, τους υποδεικνύει τη θέση τους (βάσει του πλάνου της αγοράς και αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί από το ΔΣ) και τους εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των αγορών (ανάρτηση πιστοποίησης, ησυχία, καθαριότητα, τήρηση ωραρίου κλπ).

.
9. Διαχειρίζεται την ηχητική ρύπανση: για την αποφυγή της ηχορύπανσης φροντίζει οι συμμετέχοντες να μην διαλαλούν τα προϊόντα τους.

10. Συμπεριφορά Συμμετεχόντων: Εάν παρουσιαστούν ζητήματα συμπεριφοράς συναδέλφων προς καταναλωτές ή μεταξύ συναδέλφων, παρεμβαίνει. Τα προβλήματα προσπαθούμε να τα λύσουμε με διάλογο, δίχως καβγάδες, με τη συνδρομή του ΔΣ και βάσει του κανονισμού λειτουργίας των αγορών.

11. Παράπονα και Προτάσεις Καταναλωτών: Διαχειρίζεται σε πρώτη φάση τα παράπονα των καταναλωτών μέσω του εντύπου παραπόνων (συνημμένο). Παραδίδει το έντυπο παραπόνων στο ΔΣ ή στον εσωτερικό έλεγχο αν δεν υπάρχει στην αγορά κάποιο μέλος του ΔΣ.

12. Κρατάει στοιχεία επικοινωνίας όποιου αναζητήσει το ΔΣ ή τον σύλλογο ευρύτερα, στην αγορά. Για παράδειγμα, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, εκπρόσωποι φορέων, δημοσιογράφοι κά. Ενημερώνει το ΔΣ σχετικά.

13. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το ΔΣ.

14. Διευκολύνει τις τακτικές και έκτακτες δράσεις του Συλλόγου (πχ. Γευσιγνωσία, σημείο επικοινωνίας κά).

No comments.