Γίνε μέλος

Για να προσέλθει ένας βιοκαλλιεργητής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών Αττικής θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω έγγραφα και να τα προσκομίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Γραμματεία του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής:

1. Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους    εδώ

2.Αντίγραφο σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ή Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

3. Πιστοποιητικά Προϊόντων

4. Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας

5. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας (Ε1,Ε9)

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

7. Πρόγραμμα καλλιέργειας ή Δήλωση ΟΣΔΕ .

8. Υπεύθυνη δήλωση εφαρμογής του σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών»  εδώ

9. Εξουσιοδότηση προς τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης για κοινοποίηση των στοιχείων συμμόρφωσης ή μη με την εκάστοτε εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την βιολογική γεωργία  εδώ

10. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

11. Βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.)

12. Πιστοποιητικό Υγείας  εδώ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την εξουσιοδότηση για αντικαταστάτη και την υπεύθυνη δήλωση για διάθεση των προϊόντων σας στις Αγορές. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στον Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής είτε με ταχυδρομείο, φαξ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου (sybaa2002@gmail.com ).

13.Υπεύθυνη Δήλωση για Αντικαταστάτη.

14. Υπεύθυνη Δήλωση για τα προϊόντα διάθεσης

Όλοι οι συμμετέχοντες στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών είναι βιοκαλλιεργητές και φέρνουν στην αγορά τα προϊόντα που οι ίδιοι παράγουν.

Κάθε μέλος υποχρεούται να ανανεώνει τα έγγραφα του κάθε έτος.

Για την τοποθέτησή του στις αγορές ο παραγωγός έρχεται σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας τους και του σχεδίου προτύπου ΕΛΟΤ 1428 “Αγορές Βιοκαλλιεργητών”.

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά για τα Farmers Markets.

No comments.